Language of document :

18. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-49/11)

Kohtumenetluse keel: inglise

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat B. Rohde-Liebenau)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Komisjoni otsus, millega lükati tagasi hageja taotlus teatavate dokumentide eemaldamise kohta tema tervisekaardilt, ning kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul:

tühistada ametisse nimetava asutuse 17. jaanuari 2011. aasta otsus (nr R/588jlO);

kohustada komisjoni maksma hagejale ravikulude hüvitisena 363,23 eurot;

kohustada komisjoni andma hageja nimetatud arstile juurdepääs kogu isikutoimikule, seal hulgas kõigile tervisekaartidele, või

teise võimalusena saatma see hageja esindajale selles menetluses; või

kolmanda võimalusena andma ligipääs kogu toimiku koopiale; või

neljanda võimalusena andma elektrooniline ligipääs kogu toimikule;

kohustada komisjoni tunnistama, et ei ole olemas ühtki paralleelset isikutoimikut ega tervisekaarti;

teise võimalusena kohustada komisjoni kustutama niisuguse mis tahes lisatoimiku ja nende koopia,

kolmanda võimalusena kohustada komisjoni sisestama kogu sisu tavalisse isikutoimikusse (või tema tervisekaardile);

mõista komisjonilt välja hüvitis kahju eest, mis tekitati tema põhiõiguste rikkumisega, alavääristades tema au ja head nime, summas, mida kohus Avaliku Teenistuse Kohus hindab sobivaks ex aequo et bono ja vastavalt tema väljakujunenud praktikale, kuid mitte vähem kui hageja aastane sissetulek tema regulaarse teenistuse ajal kostja juures vahetult enne 2000. aasta intsidenti;

mõista komisjonilt hageja kasuks välja summa 717863,04 eurot, mis võrdub tema kaheksakordse aasta põhipalgaga, mis arvutatakse õnnetusele eelnenud 12 kuu jooksul saadud palga alusel vastavalt personalieeskirjade artikli 73 lõikele 2b.;

teise võimalusena osa sellest, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab kohaseks ex aequo et bono;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________