Language of document :

Žaloba podaná 18. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-49/11)

Jazyk konania: angličtina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: B. Rohde-Liebenau, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Európskej komisie, ktorá odmietla žiadosť žalobcu o odstránenie niektorých dokumentov zo spisu, a návrh na náhradu ujmy

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 17. januára 2011 (č. R/588jlO);

zaviazať Komisiu na preplatenie žalobcovi liečebných nákladov vo výške 363,23 eura;

uložiť Komisii povinnosť poskytnúť úplný prístup k osobnému spisu vrátane všetkých dokumentov o zdravotnom stave doktorovi, ktorého určí žalobca,

alebo zaslať osobný spis právnemu zástupcovi žalobcu v tomto konaní,

alebo poskytnúť prístup ku kópiám všetkých dokumentov z osobného spisu,

alebo poskytnúť prístup k celému spisu elektronicky,

uložiť Komisii povinnosť vyhlásiť, že neexistujú nijaké paralelné ani doplnkové osobné alebo lekárske dokumenty;

alebo uložiť Komisii povinnosť zmazať akékoľvek takéto doplnkové dokumenty alebo ich kópie,

alebo uložiť Komisii povinnosť založiť také dokumenty do riadneho osobného spisu (či zdravotného spisu),

zaviazať Komisiu na náhradu ujmy, ktorú utrpel z dôvodu porušenia jeho základných práv, cti a dobrého mena vo výške, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za primeranú vzhľadom na svoju predchádzajúcu judikatúru, nie však menej než vo výške čistého ročného platu žalobcu v čase aktívnej služby pre žalovanú tesne pred udalosťou z roku 2000;

zaviazať Komisiu zaplatiť žalobcovi sumu 717 863,04 eura, ktorá zodpovedá osemnásobku jeho ročného základného platu, vypočítaného na základe mesačných odmien, ktoré mu boli vyplácané 12 mesiacov pred úrazom, v súlade s článkom 73 ods. 2 písm. b) služobného poriadku,

alebo aspoň časti z tejto sumy, ktorú bude Súd pre verejnú službu považovať za primeranú,

zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.

____________