Language of document :

Жалба, подадена на 2 май 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-53/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal и D. Abreu Caldas, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да не се включи името на жалбоподателя в списъка на издържалите конкурс EPSO/AD/168/09-PL

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на конкурсната комисия по конкурс EPSO/AD/168/09-PL да не включи името на жалбоподателя в списъка на издържалите този конкурс,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________