Language of document :

Žaloba podaná dne 24. dubna 2011 - ZZ v. EIB

(Věc F-52/11)

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: ZZ (Strassen, Lucembursko) (zástupce: L. Isola, avvocato)

Žalovaná: Evropská investiční banka

Předmět a popis sporu

Zaprvé zrušit dopis, kterým prezident EIB prohlásil, že na základě rozhodnutí vyšetřovací komise o zamítnutí stížnosti žalobce týkající se šikanování, není potřebný žádný zásah, jako je zrušení jiných rozhodnutí týkajících se šetření o šikanování. Zadruhé určit, že žalobce byl obětí šikanování.

Návrhové žádání žalobce

zrušit dopis ze dne 1. září 2010 v rozsahu, v němž se prezident EIB kromě toho, že nepřijal žádné opatření na základě šikanování na pracovišti, kterému je už léta vystavený žalobce, domníval, že může přezkoumat odůvodnění vyšetřovací komise ve věci samé,

zrušit zprávu a závěry přijaté vyšetřovací komisí dne 30. června 2010 v rozsahu, v němž nezahájila žádné šetření ohledně postupu odvolacího výboru a jeho členů, v rozsahu, v němž upravila otázku šikanování a nakonec v rozsahu, v němž zamítla opravný prostředek, omezila svou činnost pouze na přezkum chování některých osob a svévolně vyloučila šetření některých oznámených skutečností,

zrušit dopisy ze dne 17. a 30. listopadu 2010, kterými prezident EIB v rámci řízení podle článku 41 pracovního řádu zaměstnanců zamítl, aby se žalobce zatupoval sám, zatímco EIB byla zastoupena jedním z jejích zaměstnanců

zrušit zprávu ze dne 14. dubna 2011, kterou ředitel pro lidské zdroje zamítl jakékoliv odškodnění,

zrušit všechny související, následné a předchozí akty, mezi něž patří jistě i akty použité komisí a týkající se šikanování,

určit, že žalobce byl obětí šikanování,

uložit EIB, aby se vůči žalobci zdržela šikanování a zaplatila náhradu utrpěné fyzické, majetkové a nemajetkové újmy a náhradu nákladů řízení spolu s úroky z prodlení a peněžním zhodnocením přiznaných částek.

____________