Language of document :

Sag anlagt den 24. april 2011 - ZZ mod EIB

(Sag F-52/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (Strassen, Luxembourg) (ved advokat L. Isola)

Sagsøgt: Den Europæiske Investeringsbank (EIB)

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Dels påstand om annullation af en skrivelse, hvorved præsidenten for EIB meddelte, at det - henset til undersøgelseskomitéens afgørelse om at afvise den anmeldelse om mobning, som sagsøgeren havde indgivet - ikke var fornødent at iværksætte nogen foranstaltninger eller foretage annullation af andre afgørelser i mobningundersøgelsen. Dels en påstand om, at det anerkendes, at sagsøgeren har været udsat for mobning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af skrivelsen af 1.9.2010, for så vidt som præsidenten for EIB - ud over at have undladt at træffe forholdsregler om den mobning, som sagsøgeren har været udsat for i flere år - antog, at han blot kunne henvise til undersøgelseskomitéens begrundelse.

Annullation af undersøgelseskomitéens rapport af 30. juni 2010 og af konklusionerne heri, for så vidt som der ikke er foretaget nogen undersøgelse af appeludvalgets og dets medlemmers adfærd, for så vidt som den definerede mobning, og endelig for så vidt som den afviste sagsøgerens klage, begrænsede sin undersøgelse til enkelte personers adfærd og vilkårligt udelod visse faktiske omstændigheder.

Annullation af skrivelserne af 17. november 2010 og 30. november 2010, hvorved præsidenten for EIB under proceduren efter personalevedtægtens artikel 41 ikke tillod sagsøgeren at repræsentere sig selv, skønt banken selv lod sig repræsentere af en ansat.

Annullation af meddelelsen af 14. april 2011, hvorved direktøren for Personaledirektoratet afviste enhver form for erstatning.

Annullation af alle forbundne, efterfølgende og forudgående retsakter, hvorunder utvivlsomt henhører de akter, som undersøgelseskomitéen anvendte vedrørende mobningen.

Det anerkendes, at sagsøgeren har været udsat for mobning.

EIB tilpligtes at ophøre med at mobbe sagsøgeren og tilpligtes at erstatte de deraf følgende fysiske, ikke-økonomiske og økonomiske skader samt at betale sagens omkostninger, renter og årlig opskrivning.

____________