Language of document :

Kanne 24.4.2011 - ZZ v. Euroopan investointipankki

(Asia F-52/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (Strassen, Luxemburg) (edustaja: L. Isola)

Vastaaja: Euroopan investointipankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Kantaja vaati sen kirjeen kumoamista, jossa Euroopan investointipankin johtaja on todennut valitusta tutkineen lautakunnan päätöksen perusteella, että kantajan tekemä valitus häneen kohdistuneesta häirinnästä ei anna aihetta toimenpiteisiin eikä esimerkiksi häirintää koskevien muiden valitusten johdosta tehtyjen päätösten kumoamiseen. Lisäksi kantaja vaatii, että hänen asemansa häirinnän uhrina tunnustetaan.

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

1.9.2010 päivätty kirje, jossa Euroopan investointipankin johtaja toteaa sen lisäksi, ettei hän ole ryhtynyt minkäänlaisiin toimenpiteisiin kantajaan jo vuosien ajan kohdistuneen häirinnän johdosta, voivansa tutkia lautakunnan perustelut pääasiakysymyksen osalta

kumoaa tutkintalautakunnan 30.6.2010 vahvistaman selvityksen ja sen päätelmät, koska tämä lautakunta ei ole lainkaan tutkinut lautakunnassa toimitettua menettelyä ja sen eri vaiheita, joissa häirintä määriteltiin, ja siltä osin kuin valitus on hylätty, kohdistanut tutkintansa ainoastaan joihinkin henkilöihin ja jättänyt sattumanvaraisesti tutkinnan ulkopuolelle tietyt valituksessa esiin tuodut tosiseikat

kumoaa 17.11.2010 ja 30.11.2010 päivätyt kirjeet, joissa Euroopan investointipankin johtaja on henkilöstösääntöjen 41 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä hylännyt kantajan vaatimuksen saada vastata itse puolustuksestaan, vaikka pankkia on edustanut sen oma virkamies

kumoaa 14.4.2011 päivätyn viestin, jolla henkilöstöosaston johtaja on kieltäytynyt vahingonkorvauksen suorittamisesta

kumoaa kaikki asiassa tai sen johdosta toteutetut toimenpiteet, etenkin toimenpiteet, joihin lautakunta oli ryhtynyt häirinnän osalta

toteaa, että kantaja on ollut häirinnän kohteena

velvoittaa Euroopan investointipankin lopettamaan kantajaan kohdistuvan häirinnän ja korvaamaan kantajalle häirinnästä hänelle aiheutuneet fyysiset, henkiset ja aineelliset vahingot, oikeudenkäyntikulut korkoineen sekä vahvistettu saatava muunnettuna nykyiseen arvoonsa.

____________