Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko EBI

(Sprawa F-52/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Strassen, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat L. Isola)

Strona pozwana: Europejski Bank Inwestycyjny

Przedmiot i opis sporu

Z jednej strony, stwierdzenie nieważności pisma, którym Prezes EBI stwierdził, iż w następstwie decyzji komitetu śledczego o oddaleniu wniesionego przez stronę skarżącą doniesienia o mobbingu nie zachodzi potrzeba podjęcia jakichkolwiek działań a także stwierdzenie nieważności pozostałych decyzji dotyczących dochodzenia w sprawie mobbingu. Z drugiej strony, stwierdzenie, iż strona skarżąca była ofiarą mobbingu.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności pisma z dnia 1 września 2010 r. w części w której Prezes EBI oprócz niepodjęcia jakichkolwiek działań w związku z mobbingiem, którego strona skarżąca była ofiarą od lat stwierdził, że można przyjąć ustalenia dokonane przez komitet śledczy;

stwierdzenie nieważności sprawozdania i wniosków przyjętych w dniu 30 czerwca 2010 r. przez komitet śledczy w zakresie w jakim nie przeprowadził żadnego dochodzenia w stosunku do zachowań komitetu ds. zażaleń, w zakresie w jakim zawierają one określenie pojęcia mobbingu i wreszcie w zakresie w jakim zażalenie zostało oddalone a komitet śledczy ograniczył zakres swojej analizy do zachowania niektórych osób i arbitralnie wykluczył przeprowadzenie dochodzenia w przedmiocie niektórych zasygnalizowanych okoliczności;

stwierdzenie nieważności pism, którymi w dniach 17 listopada 2010 r. i 30 listopada 2010 r. w ramach postępowania na podstawie art. 41 regulaminu pracowniczego Prezes EBI nie zezwolił stronie skarżącej na osobiste przedstawicielstwo w sprawie, podczas gdy EBI był następnie reprezentowany przez jednego ze swoich pracowników;

stwierdzenie nieważności wiadomości z dnia 14 kwietnia 2011 r., w drodze której dyrektor ds. zasobów kadrowych oddalił wniosek o naprawienie szkody;

stwierdzenie nieważności wszelkich aktów związanych, wydanych później i stanowiących podstawę wydania zaskarżonych aktów, włącznie z tymi, z których korzystał zapewne komitet ds. mobbingu;

stwierdzenie, że w stosunku do strony skarżącej stosowano mobbing;

nakazanie EBI zaprzestania mobbingu wobec strony skarżącej i zasądzenie od niego odszkodowania i zadośćuczynienia za krzywdę a także obciążenie go wszelkimi kosztami postępowania.

____________