Language of document :

Žaloba podaná 24. apríla 2011 - ZZ/EIB

(vec F-52/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Strassen, Luxembursko) (v zastúpení: L. Isola, avvocato)

Žalovaná: Európska investičná banka

Predmet a opis sporu

Na jednej strane zrušiť list, ktorým prezident EIB stanovil, že na základe rozhodnutia vyšetrovacieho výboru o zamietnutí sťažnosti žalobcu týkajúcej sa šikanovania na pracovisku nie je potrebné žiadne konanie, ako napríklad zrušenie iných rozhodnutí týkajúcich sa sťažnosti o šikanovaní na pracovisku. Na druhej strane určenie, že žalobca bol obeťou šikanovania na pracovisku

Návrhy žalobcu

zrušiť list z 1. septembra 2010 v časti, v ktorej prezident EIB okrem toho, že neprijal žiadne ustanovenie o šikanovaní na pracovisku, ktorému je už roky vystavovaný žalobca, rozhodol, že môže preskúmať odôvodnenie vyšetrovacieho výboru,

zrušiť správu a jej závery prijaté vyšetrovacím výborom 30. júna 2010 v časti, v ktorej nezačal žiadne vyšetrovanie konania odvolacieho výboru a jeho členov, v časti, v ktorej definoval šikanovanie na pracovisku, a nakoniec v časti, v ktorej zamietol odvolanie, obmedzil svoju činnosť na preskúmanie konania iba niektorých osôb a svojvoľne vylúčil vyšetrovanie niektorých oznámených skutočností,

zrušiť listy zo 17. novembra 2010 a 30. novembra 2010, v ktorých v rámci procesu podľa článku 41 služobného poriadku prezident EIB nepovolil žalobcovi samostatne sa obhajovať, zatiaľ čo EIB bola zastúpená jedným z jej zamestnancov,

zrušiť správu zo 14. apríla 2011, ktorou riaditeľ pre ľudské zdroje zamietol akékoľvek odškodnenie,

zrušiť všetky súvisiace, následné a predchádzajúce dokumenty, medzi ktoré patria aj dokumenty použité výborom týkajúce sa šikanovania na pracovisku,

určiť, že žalobca bol obeťou šikanovania na pracovisku,

uložiť EIB povinnosť, aby sa zdržala voči žalobcovi šikanovania na pracovisku a zaplatila žalobcovi odškodnenie za majetkovú, nemajetkovú a osobnú ujmu, ktorú v dôsledku šikanovania utrpel, a nahradila trovy konania spolu s úrokmi z omeškania a peňažným zhodnotením priznaných súm.

____________