Language of document :

Kanne 5.4.2011 - ZZ v. komissio

(Asia F-40/11)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: ZZ (Tricase, Italia) (edustaja: avvocato G. Cipressa)

Vastaaja: komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan ne suoritukset, joihin kantajalla on oikeus osittaisen pysyvän työkyvyttömyytensä vuoksi.

Vaatimukset

Quatenus opus est, vastaajan 2.6.2010 päivätty päätöshanke, joka liittyy kantajalle henkilöstösääntöjen 73 artiklalla myönnettyihin takeisiin, jotka perustuvat viimeksi mainitulle 17.6.2005 tapahtuneeseen onnettomuuteen, on kumottava; kumottavaksi vaaditaan vain päätöshankkeen se osa, jonka mukaan kantajalle olisi maksettu 10 682,29 euroa, joka hänelle tosiasiallisesti maksettiinkin

Päätös on kumottava siltä osin kuin se perustuu 2.6.2010 päivättyyn päätöshankkeeseen, sen laillisen määräajan päättyessä, jonka kuluessa se olisi ollut annettava tiedoksi kantajalle, joka ei ollut saattanut asiaa lääketieteellisen komitean käsiteltäväksi; kumottavaksi vaaditaan vain päätöksen se osa, jonka mukaan kantajalle olisi maksettu 10 682,29 euroa, joka hänelle tosiasiallisesti maksettiinkin

Quatenus oportet, 26.8.2010 tehdyn valituksen hylkäävä päätös on kumottava

Euroopan komissio on velvoitettava viivytyksettä maksamaan kantajalle sen määrän, joka hänelle olisi pitänyt henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla maksaa hänelle aiheutuneesta onnettomuudesta, ja hänelle jo maksetun 10 682,29 euron välinen erotus, korotettuna tälle erotukselle laskettavalla 10 prosentin vuotuisella korolla, ja joka on pääomitettava vuosittain 24.8.2010 lähtien

komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________