Language of document :

Žaloba podaná 5. apríla 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-40/11)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (Tricase, Taliansko) (v zastúpení: G. Cipressa, avvocato)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušiť rozhodnutie, ktorým sa stanovujú dávky, na ktoré má žalobca nárok z dôvodu svojej čiastočnej trvalej invalidity

Návrhy žalobcu

quatenus opus est, zrušiť návrh rozhodnutia z 2. júna 2010, ktorý vydala žalovaná a ktoré sa týka dávok priznaných žalobcovi na základe článku 73 služobného poriadku v súvislosti s úrazom, ktorého obeťou sa žalobca stal 17. júna 2005, v rozsahu, v akom stanovuje, že žalobcovi by sa mala vyplatiť suma 10 682,29 eura, ktorá v skutočnosti bola uhradená,

zrušiť rozhodnutie, do ktorého sa premenil návrh rozhodnutia z 2. júna 2010 po uplynutí zákonnej lehoty od doručenia tohto návrhu žalobcovi, bez toho, aby došlo k lekárskej prehliadke pred lekárskou komisiou, v rozsahu, v akom stanovuje, že žalobcovi by sa mala vyplatiť suma 10 682,29 eura, ktorá v skutočnosti bola uhradená,

quatenus oportet, zrušiť akt zamietajúci sťažnosť z 26. augusta 2010,

uložiť Európskej komisii povinnosť zaplatiť bezodkladne žalobcovi rozdiel medzi tým, čo mu malo byť uhradené na základe článku 73 služobného poriadku a vo vzťahu k jeho úrazu, a sumou 10 682,29 eura, ktorá mu už bola uhradená, spolu s úrokmi z vyššie uvedeného rozdielu vo výške 10 % ročne s ročnou kapitalizáciou, a to od 24. augusta 2010,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________