Language of document :

Talan väckt den 5 april 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-40/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (Tricase, Italien) (ombud: G. Cipressa)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av det beslut vari fastställs vilka förmåner sökanden har rätt till med anledning av sin bestående partiella invaliditet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska:

Quatenus opus est, ogiltigförklara utkastet till beslut av den 2 juni 2010 som upprättats av svaranden och som avser den ersättning sökanden är berättigad till enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna till följd av en olycka sökanden var med om den 17 juni 2005. Yrkandet om ogiltigförklaring gäller den del av beslutsutkastet där det fastställs att 10 682,29 euro ska utbetalas till sökanden, vilket också skett.

Ogiltigförklara det beslut som beslutsutkastet av den 2 juni 2010 utmynnade i sedan den lagstadgade fristen för att delge sökanden utkastet löpt ut, utan att vederbörande krävt att läkarkommittén skulle sammankallas. Yrkandet om ogiltigförklaring gäller den del av det omtvistade beslutet där det fastställs att 10 682,29 euro ska utbetalas till sökanden, vilket också skett.

Quatenus oportet, ogiltigförklara beslutet att avslå sökandens klagomål av den 26 augusti 2010.

Förplikta Europeiska kommissionen att utan dröjsmål till sökanden utbetala ett belopp motsvarande skillnaden mellan vad sökanden borde ha erhållit enligt artikel 73 i tjänsteföreskrifterna till följd av den lidna skadan och det belopp om 10 682,29 euro som redan utbetalats jämte ränta om tio procent årligen på det kapitaliserade beloppet från och med den 24 augusti 2010.

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________