Language of document :

Жалба, подадена на 14 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-46/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (Брюксел, Белгия) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението да се остави без разглеждане подаденото от жалбоподателя искане за съдействие

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на генералния секретар на Комисията от 7 юни 2010 г., с което се оставя без разглеждане искането за съдействие, подадено от жалбоподателя на 5 декември 2007 г.,

да се осъди Комисията да поправи претърпяната от жалбоподателя неимуществена вреда, определена в размер на 10 000 EUR, със запазване на възможността за увеличаването му в хода на производството, както и да възстанови сумата във връзка с финансовата тежест, понесена в рамките на досъдебното производство,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________