Language of document :

14. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus EIP

(kohtuasi F-45/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat L. Isola)

Kostja: Euroopa Investeerimispank

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada hageja 2009. aasta hindamisaruanne osas, milles talle ei antud hinnet A või B+ ning milles ei tehtud ettepanekut edutada ta tegevusüksusesse D.

Hageja nõuded

Tühistada otsus, mille koopia esitati 24. septembril 2010, osas, milles apellatsioonikomitee jättis vastavalt personalieeskirjade artiklile 22 ja oma 18. märtsi 2010. aasta kirjale 22. septembril 2010 rahuldamata 2009. aasta hindamisaruande peale esitatud hageja kaebuse;

tühistada 2009. aasta aruanne osas, mis puudutab hindamist, milles hagejale ei antud koondhinnet A või B+ ning milles ei tehtud ettepanekut edutada ta tegevusüksusesse D;

tühistada kõik eelnevad ja järgnevad asjaga seotud meetmed, sealhulgas personaliosakonna juhised tähestiku esimeste tähtede kujul koondhinde andmise kohta ning 25. märtsil 2010 tehtud edutamisotsused, võttes arvesse asjaolu, et hageja ülemuste antud seisukoha järgi ei võtnud EIP teda arvesse seoses punktiga "Promotions from Function E to D";

tühistada 17. ja 30. novembri 2010. aasta kirjad, millega EIP president ei lubanud personalieeskirjade artikli 41 raames hagejal ennast esindada, ning 20. jaanuari 2011. aasta kiri, millega personaliosakonna peadirektor keeldus hüvitamast hagejat esindanud advokaadi kulusid;

mõista EIP-lt hageja kasuks välja varaline ja mittevaraline kahju, Gabriele Isolale tasutud advokaadikulud ning kohtukulud koos intressidega, võttes arvesse raha väärtuse langemist.

____________