Language of document :

Beroep ingesteld op 14 april 2011 - ZZ/EIB

(Zaak F-45/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van verzoekers beoordelingsrapport over 2009, voor zover hem daarin niet het cijfer A of B+ is toegekend en voor zover hij daarin niet wordt voorgedragen voor bevordering tot de functiegroep D

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het op 24 september 2010 als kopie meegedeelde besluit waarbij het comité van beroep op grond van artikel 22 van het personeelsreglement en op grond van de brief van 18 maart 2010 op 22 september 2010 verzoekers bezwaar tegen het beoordelingsrapport 2010 heeft afgewezen;

nietigverklaring van het beoordelingsrapport 2009, voor zover de verzoekende partij daarin wordt beoordeeld, voor zover hem niet het cijfer A of B+ wordt toegekend en voor zover hij niet wordt voorgedragen voor bevordering tot de functiegroep D;

nietigverklaring van alle daarmee verband houdende, daarop volgende en daaraan voorafgaande handelingen, waaronder in elk geval de richtsnoeren die de personeelsdirectie heeft vastgesteld om de beoordeling samen te vatten met één van de eerste letters van het alfabet alsmede de bevorderingen waartoe op 25 maart 2010 is besloten, gelet op het feit dat de EIB, in het licht van de beoordeling door verzoekers meerderen die thans wordt betwist, heeft verzuimd om verzoeker in aanmerking te nemen onder het punt "Promotions from Function E tot D".

nietigverklaring van de brieven van 17 en 30 november 2010, waarbij de president van de EIB in het kader van de bemiddelingsprocedure op grond van artikel 41 van het personeelsreglement heeft geweigerd om verzoeker door zichzelf te laten vertegenwoordigen alsmede van de brief van 20 januari 2011 waarbij de directeur-generaal personeelszaken het verzoek om vergoeding van de kosten van zijn beroepsmatige vertegenwoordiger heeft afgewezen;

veroordeling van de EIB tot vergoeding van de materiële en immateriële schade, tot vergoeding van de factuur die is betaald aan raadsheer Gabriele Isola, en tot betaling van de kosten van het geding, inclusief rentebetaling en opwaardering van het toegekende bedrag.

____________