Language of document :

Talan väckt den 14 april 2011 - ZZ mot EIB

(Mål F-45/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten L. Isola)

Svarande: Europeiska investeringsbanken

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens betygsrapport för år 2009 i den del som sökanden däri inte getts betyget A eller B+ och i den del som sökanden inte föreslås bli befordrad till kategori D.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det beslut av vilket en kopia skickats den 24 september 2010 i den del som överklagandekommittén, i enlighet med artikel 22 i personalföreskrifterna och med skrivelsen av den 18 mars 2010, den 22 september 2010 avslog sökandens överklagande av utvärderingsrapporten för år 2009,

ogiltigförklara utvärderingsrapporten för år 2009 i den del som den avser betygssättning, i den del som sökanden däri inte getts betyget A eller B+ och i den del som sökanden inte föreslås bli befordrad till kategori D,

ogiltigförklara samtliga därmed sammanhängande, efterföljande och föregående handlingar, däribland säkerligen den praktiska vägledning som utarbetats av personalavdelningens ledning med avseende på betygssättning i syfte att sammanfatta bedömningen för en av de första bokstäverna i alfabetet och de beslut om befordran som fattats den 25 mars 2010, då EIB, mot bakgrund av den bedömning som sökandens överordnade gjort och som sökanden överklagat, har underlåtit att beakta sökanden med avseende på befordran från kategori E till kategori D,

ogiltigförklara skrivelserna av den 17 november och den 30 november 2010, genom vilka EIB:s ordförande, inom ramen för ett förlikningsförfarande i enlighet med artikel 41 i personalföreskrifterna, fastslog att sökanden inte hade rätt att företräda sig själv, samt skrivelsen av den 20 januari 2011, genom vilken generaldirektören på personalavdelningen fastslog att ersättning inte skulle utbetalas för sökandens kostnader för ett rättsligt ombud,

förplikta EIB att betala ersättning för den ideella och materiella skada som lidits, ersättning för sökandens kostnader för det rättsliga ombudet Gabriele Isolas tjänster, och ersättning för rättegångskostnaderna jämte ränta samt justering för inflation.

____________