Language of document :

Жалба, подадена на 13 април 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-44/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (Tricase, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Искане за осъждане на Комисията да заплати на жалбоподателя обезщетение за вредите, които той твърди, че е претърпял поради искането, отправено от медицинското лице на Комисията до лекаря на жалбоподателя, за получаване на определени данни

Искания на жалбоподателя

да се обяви за нищожно ex lege, или, при условията на евентуалност, да се отмени решението, както и да е прието, за отхвърляне на искането, съдържащо се в докладната записка на жалбоподателя от 6 март 2010 г.,

доколкото е необходимо, да се обяви за нищожен ex lege, или, при условията на евентуалност, да се отмени актът, както и да е приет, за отхвърляне от страна на ответника на жалбата от 3 септември 2010 г.,

доколкото е необходимо, да се установи, че д-р M., по времето, когато е длъжностно лице на Европейската комисия: (a) е поискала от д-р U. да я уведоми дали жалбоподателят "в момента е на психофармакологично лечение (невролептици, антидепресанти) и ако да - какво, или е подложен на друг вид лечение"; (б) е уведомила д-р U., че "съгласно разпоредбите на Правилника, приложими за всички длъжностни лица на Европейската комисия, г-н [ZZ] формално пребивава в Брюксел от 1 април 2002 г., а не в Ангола, както е решено от [неговите] ръководители [...] и както неговият пациент е официално уведомен",

доколкото е необходимо, да се установи противоправността на всеки от фактите, причинили разглежданата вреда и a fortiori - на техния кумулативен ефект,

доколкото е необходимо, да се обяви противоправността на всеки от фактите, причинили разглежданата вреда и a fortiori - на техния кумулативен ефект,

да се осъди ответникът да заплати незабавно на жалбоподателя сумата от 10 000 EUR, ведно с лихвите върху споменатата сума, в размер на 10 % годишно с годишна капитализация и считано от 5 юли 2010 г. или сума, включваща допълнителните разходи, каквато Съдът на публичната служба определи по справедливост за целите на обезщетяване на жалбоподателя за разглежданите вреди,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________