Language of document :

13. aprillil 2011 esitatud hagi - ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-44/11)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue mõista kostjalt hageja kasuks välja hüvitis kahju eest, mis tekkis hagejale tema väitel seetõttu, et komisjoni arst pöördus hageja arsti poole teatavate andmete saamiseks.

Hageja nõuded

tuvastada, et mis tahes vormis otsusel, millega jäeti rahuldamata hageja 6. märtsi teates esitatud nõue, puudub õiguslik alus; teise võimalusena nõue see otsus tühistada;

tuvastada vajadusel, et mis tahes vormis aktil, millega kostja jättis hageja 3. septembri 2010. aasta kaebuse rahuldamata, puudub õiguslik alus; teise võimalusena nõue see akt tühistada;

tuvastada vajadusel, et Dr M oli Euroopa Komisjoni ametnikuna a) palunud, et Dr U talle teataks, kas hageja "saab psühhofarmakoloogilist ravi (neuroleptikumid, antidepressandid) ja kui saab, siis millist, ning mis tüüpi ravi ta veel saab; b) andnud Dr U-le teada, et vastavalt personalieeskirjadele, mida kohaldatakse kõigi Euroopa Komisjoni ametnike suhtes, on ZZ tööaadress tema ülemuste otsusel alates 1. aprillist 2002 Brüsselis, mitte Angolas, [...] ning et sellest on ZZ-d teavitatud;

tuvastada, et kõik kõnealused kahju põhjustanud aktid ja toimingud on õigusvastased, eriti arvestades nende koosmõju;

tunnistada kõik kõnealused kahju põhjustanud aktid ja toimingud õigusvastaseks, eriti arvestades nende koosmõju;

mõista kostjalt hageja kasuks viivitamatult välja 10000 eurot koos 10%-lise aastaintressiga, mida kapitaliseeritakse igal aastal alates 5. juulist 2010 või mõista välja mis tahes muu täiendavaid asjaolusid arvesse võttev summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks, et hüvitada hagejale kõnealune kahju.

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________