Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 13. aprīlī - ZZ/Komisija

(lieta F-44/11)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (Tricase, Itālija) (pārstāvis - G. Cipressa, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība piespriest atbildētājai izmaksāt prasītājam atlīdzību par zaudējumiem, kuri viņam esot nodarīti tāpēc, ka Komisijas ārsts - padomnieks pieprasījis prasītāja ārstam sniegt konkrētu informāciju

Prasītāja prasījumi:

atzīt, ka ex lege lēmums nepastāv, vai - pakārtoti - atcelt jebkādā veidā pieņemtu lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja 2010. gada 6. marta paziņojumā ietvertā prasība;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka ex lege akts nepastāv, vai - pakārtoti - atcelt jebkādā veidā pieņemto aktu, ar kuru atbildētāja ir noraidījusi prasītāja 2010. gada 3. septembra sūdzību;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, konstatēt, ka Dr. M., kura tajā laikā bija Eiropas Komisijas ierēdne: a) lūdza Dr. U darīt viņai zināmu, vai prasītājs "pašreiz ir pakļauts psiho-farmakoloģiskai ārstēšanai (neiroleptiķi, antidepresanti) un kāda tā ir, vai arī viņš ir pakļauts jebkāda cita veida terapijai"; b) darīja zināmu Dr. U, ka "atbilstoši Civildienesta noteikumiem, kas ir piemērojami visiem Eiropas Komisijas ierēdņiem, M. [ZZ] administratīvā adrese saskaņā ar [viņa] augstākstāvošas priekšniecības [..] lēmumu, kas ir oficiāli paziņots jūsu pacientam, kopš 2002. gada 1. aprīļa ir Briselē, nevis Angolā";

tiktāl, ciktāl nepieciešams, konstatēt, ka ikviens no faktiem, kas ir izraisījuši šos zaudējumus, atsevišķi un a fortiori kopā ir prettiesiski;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atzīt, ka ikviens no faktiem, kas ir izraisījuši šos zaudējumus, atsevišķi un a fortiori kopā ir prettiesiski;

piespriest atbildētājai nekavējoties izmaksāt prasītājam summu EUR 10 000 apmērā, kurai pieskaitīti procenti pēc likmes 10 % gadā no minētās summas ar ikgadējo kapitalizāciju no 2010. gada 5. jūlija, vai jebkuru citu summu, kura ietver visas papildu summas un kuru Civildienesta tiesa uzskatītu par taisnīgu un godīgu, lai prasītājam tiktu atlīdzināti radītie zaudējumi;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________