Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 13 kwietnia 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/11)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Żądanie zasądzenia od pozwanej na rzecz skarżącego pewnej kwoty tytułem naprawienia krzywdy, jakiej skarżący rzekomo doznał w związku ze skierowanym do lekarza skarżącego zapytaniem lekarza zakładowego Komisji o informacje.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie braku podstawy prawnej, lub ewentualnie stwierdzenie nieważności, jakkolwiek wydanej decyzji oddalającej wniosek zawarty w piśmie skarżącego z dnia 6 marca 2010 r.;

quatenus oportet, stwierdzenie braku podstawy prawnej, lub ewentualnie stwierdzenie nieważności, jakkolwiek wydanego aktu Komisji oddalającego zażalenie z dnia 3 września 2010 r.;

quatenus oportet, potwierdzenie, że doktor M., illo tempore urzędnik Komisji Europejskiej: (a) zwróciła się do doktora U. o poinformowanie jej, czy skarżący "podlega leczeniu psychofarmakologicznemu (neuroleptyki, antydepresanty) a jeśli tak to jakiemu lub z jakiego innego rodzaju terapii korzysta"; (b) poinformowała doktora U., że "zgodnie z przepisami regulaminu pracowniczego, obowiązującymi wszystkich urzędników Komisji Europejskiej, pan [ZZ] oficjalnie zamieszkuje w Brukseli od dnia 1 kwietnia 2002 r. a nie w Angoli, o czym zdecydowali [jego] przełożeni (...) i o czym oficjalnie poinformowano jego pacjenta";

quatenus oportet, potwierdzenie niezgodności z prawem każdego z tych aktów leżących u podstaw roszczeń odszkodowawczych, zwłaszcza w odniesieniu do kumulacyjnego efektu tych aktów;

quatenus oportet, stwierdzenie niezgodności z prawem każdego z tych aktów leżących u podstaw roszczeń odszkodowawczych, zwłaszcza w odniesieniu do kumulacyjnego efektu tych aktów;

nakazanie pozwanej wypłacenia bez zbędnej zwłoki na rzecz skarżącego kwoty 10 000 EUR, wraz z odsetkami od tej kwoty w wysokości 10% rocznie z roczną kapitalizacją od dnia 5 lipca 2010 r. lub kwoty, wraz z dodatkowymi kosztami, jaką Sąd uzna za słuszną i sprawiedliwą, aby uczynić zadość krzywdzie rzekomo doznanej przez skarżącego;

obciążenie pozwanej kosztami postępowania.

____________