Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 12 maja 2011 r. - ZZ przeciwko Komisji Europejskiej

(Sprawa F-56/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o zastosowaniu wobec strony skarżącej sankcji obniżenia grupy zaszeregowania o dwie grupy w ramach tej samej grupy funkcyjnej.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji organu powołującego z dnia 6 lipca 2010 r., na mocy której zastosowano wobec strony skarżącej sankcję obniżenia grupy zaszeregowania o dwie grupy w ramach tej samej grupy funkcyjnej w następstwie decyzji organu powołującego z dnia 16 listopada 2009 r. o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego wobec strony skarżącej;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________