Language of document :

Žaloba podaná 12. mája 2011 - ZZ/Komisia

(vec F-56/11)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: F. Frebetti, avocat)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o uložení sankcie o zaradení žalobcu o dve platové triedy nižšie v rámci rovnakej funkčnej skupiny

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu zo 6. júla 2010 o uložení sankcie žalobcovi, na základe ktorej bol zaradený o dve platové triedy nižšie v rámci rovnakej funkčnej skupiny, ktoré bolo vydané po rozhodnutí menovacieho orgánu zo 16. novembra 2009 o začatí disciplinárneho konania vedenom proti žalobcovi,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________