Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 27 maja 2011 r. - ZZ przeciwko FRONTEX

(Sprawa F-61/11)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: adwokat S. A. Pappas)

Strona pozwana: Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Granicach Zewnętrznych Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX)

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji w sprawie cofnięcia pierwotnej decyzji o przedłużeniu umowy o pracę ze skarżącym oraz stwierdzenie nieważności niektórych części sprawozdania z oceny za okres od sierpnia 2006 r. do grudnia 2009 r.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 24 stycznia 2011 r., potwierdzonej pocztą elektroniczną z dnia 25 stycznia 2011 r., decyzją z dnia 28 marca 2011 r. oraz pismem z dnia 4 maja 2011 r. dyrektora zarządzającego FRONTEX;

stwierdzenie nieważności oceny za 2009 r. w zakresie, w jakim zawiera uwagi zatwierdzającego, noszące cechy rozbieżności, z dnia 30 października 2009 r.;

stwierdzenie nieważności formularza A rocznego sprawozdania w sprawie oceny FRONTEX za 2010 r., z dnia 21 czerwca 2010 r. w zakresie, w jakim zawiera uwagi zatwierdzającego, noszące cechy rozbieżności, z dnia 20 czerwca 2010 r.;

obciążenie FRONTEX kosztami postępowania.

____________