Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 3. martā - ZZ/Padome

(lieta F-23/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Padomes lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros paaugstināti AST 9 pakāpē, un atlīdzināt morālo kaitējumu

Prasītāja prasījumi:

atcelt Padomes 2010. gada 21. maijā paziņojumā personālam Nr. 82/10 publicēto lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros no AST 8 pakāpes paaugstināti AST 9 pakāpē;

pēc šī lēmuma atcelšanas veikt jaunu prasītāja un citu kandidātu salīdzinošu nopelnu izvērtējumu attiecībā uz 2010. gada paaugstināšanu amatā un paaugstināt prasītāju AST 8 pakāpē ārpus kārtas ar atpakaļejošu datumu no 2010. gada 1. janvāra, kā arī samaksāt nokavējuma procentus par neizmaksāto darba algu pēc likmes, ko Eiropas Centrālā banka noteikusi galvenajiem refinansēšanas darījumiem, sākot ar 2010. gada 1. janvāri, pieskaitot divus punktus, tomēr neietekmējot citu amatā paaugstināto ierēdņu paaugstinājumu;

pakārtoti, ja Civildienesta tiesa atzītu, ka prasītāja paaugstināšana AST 9 pakāpē nav izdarāma ārpus kārtas ar atpakaļejošu datumu, atcelt ne vien lēmumu neiekļaut prasītāju to ierēdņu sarakstā, kas 2010. gada paaugstināšanas amatā ietvaros no AST 8 pakāpes paaugstināti AST 9 pakāpē, bet arī lēmumus par paaugstināšanu amatā, uz kuru pamata ir sastādīts 2010. gada 21. maijā publicētais AST 9 pakāpē paaugstināto ierēdņu saraksts;

pakārtoti tam, ja Civildienesta tiesa atzītu, ka pakārtoti lūgtā lēmumu paaugstināt amatā atcelšana būtu nesamērīga sankcija salīdzinājumā ar konstatēto pārkāpumu, piespriest Padomei samaksāt kompensāciju par karjerai radīto kaitējumu, kas izriet no novēlotas paaugstināšanas amatā, par laiku no 2010. gada 1. janvāra līdz datumam, kad tiks piešķirts paaugstinājums;

piespriest Padomei samaksāt prasītājam summu EUR 3500,00 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu, kas nodarīts tāpēc, ka 2010. gada 1. janvārī viņam netika piešķirts paaugstinājums, neizslēdzot iespēju šo summu tiesvedības gaitā palielināt;

piespriest Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________