Language of document :

Talan väckt den 3 mars 2011 - ZZ mot rådet

(Mål F-23/11)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna E. Boigelot och S. Woog)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av rådets beslut att inte uppta sökanden på den förteckning över tjänstemän som befordrats till lönegrad AST 9 i befordringsförfarandet 2010 och om skadestånd för ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara rådets beslut att inte uppta sökanden på den förteckning över tjänstemän som befordrats från lönegrad AST 8 till lönegrad AST 9 i befordringsförfarandet 2010, vilket offentliggjordes den 21 maj 2010 genom personalmeddelandet nr 82/10,

som en följd av denna ogiltigförklaring, företa en ny jämförelse av kvalifikationer mellan sökanden och övriga kandidater i befordringsförfarandet 2010 och därutöver befordra sökanden till lönegrad AST 9 med retroaktiv verkan från den 1 januari 2010 samt förplikta svaranden att betala ränta på förfallen lön med en räntesats motsvarande Europiska centralbankens fastställda referensränta med tillägg av två procentenheter från och med den 1 januari 2010, utan att övriga tjänstemäns befordran påverkas,

i andra hand, för det fall personaldomstolen finner att sökanden inte kan befordras till lönegrad AST 9 med retroaktiv verkan, ogiltigförklara såväl beslutet att inte uppta sökanden på förteckningen över de tjänstemän som befordrats från lönegrad AST 8 till lönegrad AST 9 i befordringsförfarandet 2010 som de beslut om befordran som lett fram till upprättandet av den förteckning över tjänstemän befordrade till lönegrad AST 9 som offentliggjordes den 21 maj 2010,

i tredje hand, för det fall personaldomstolen finner att ogiltigförklarande av de beslut som omfattas av andrahandsyrkandet skulle utgöra en alltför kraftig påföljd för den rättsstridighet som konstaterats, förplikta rådet att betala ersättning för skada på sökandens karriär till följd av dröjsmålet med befordran mellan den 1 januari 2010 och det datum då sökanden befordras,

förplikta rådet att till sökanden betala ersättning för den ideella skada sökanden lidit genom att inte ha befordrats den 1 januari 2010 med ett belopp om 3 500 euro, med förbehåll för höjning under förfarandets gång, och

förplikta rådet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________