Language of document :

Sag anlagt den 11. april 2011 - LTTE mod Rådet

(Sag T-208/11)

Processprog: engelsk

Parter

Sagsøger: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danmark) (ved advokat V. Koppe)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Sagsøgerens påstande

Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 1 annulleres, for så vidt den vedrører sagsøgeren.

Det fastslås, at Rådets forordning (EU) nr. 2580/2001 2 ikke finder anvendelse på sagsøgeren.

Sagsøgeren tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

I den foreliggende sag har sagsøgeren nedlagt påstand om delvis annullation af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011, for så vidt sagsøgerens navn er opført på listen over fysiske og juridiske personer, enheder og grupper, hvis midler og økonomiske ressourcer indefryses i overensstemmelse med denne foranstaltning.

Til støtte for søgsmålet har sagsøgeren anført seks anbringender.

1.    Det første anbringende: Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 er ugyldig, for så vidt den angår sagsøgeren, og/eller Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 finder ikke anvendelse, idet der ikke er taget hensyn til de regler, der gælder for væbnede konflikter.

2.    Det andet anbringende: Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 er ugyldig, for så vidt den vedrører sagsøgeren, idet sagsøgeren ikke kan betegnes som terroristgruppe som defineret i artikel 1, stk. 3, i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP 3. I den henseende har sagsøgeren gjort gældende, at dennes aktiviteter ikke kan betegnes som overtrædelser af den humanitære folkeret og national straffelovgivning, der ikke finder anvendelse på situationer med væbnet konflikt.

3.    Det tredje anbringende: Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 er ugyldig, for så vidt den omfatter sagsøgeren, da der ikke er truffet nogen afgørelse af en kompetent myndighed som fastlagt i artikel 1, stk. 4, i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP.

4.    Det fjerde anbringende: Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 er ugyldig, for så vidt den omhandler sagsøgeren, idet Rådet ikke foretog nogen undersøgelse, som det kræves i artikel 1, stk. 6, i Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP. Sagsøgeren hævder, at en sådan undersøgelse ville have ført til den konklusion, at organisationen skal fjernes fra listen, eftersom den ikke længere anvender væbnede midler for at opnå sine mål og ikke længere er direkte aktiv i Sri Lanka.

5.    Det femte anbringende: Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 er ugyldig, for så vidt den angår sagsøgeren, da den ikke opfylder forpligtelsen til at give en begrundelse, hvilket udgør en tilsidesættelse af artikel 296 TEUF.

6.    Det sjette anbringende: Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 er ugyldig, for så vidt den angår sagsøgeren, idet den tilsidesætter sagsøgerens ret til forsvar og sagsøgerens ret til effektiv retsbeskyttelse.

____________

1 - Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 83/2011 af 31.1.2011 om gennemførelse af artikel 2, stk. 3, i forordning (EF) nr. 2580/2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme og om ophævelse af gennemførelsesforordning (EU) nr. 610/2010 (EUT, L 28, s. 14).

2 - Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27.12.2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme (EFT, L 344, s. 70).

3 - Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27.12.2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme (EFT L 344, s. 93).