Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 11. aprīlī - LTTE/Padome

(lieta T-208/11)

Tiesvedības valoda - anglu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Dānija) (pārstāvis - V. Koppe, advokāts)

Atbildētājs: Eiropas Savienības Padome

Prasījumi

Prasītāja prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 83/2011 1 tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju;

noteikt, ka prasītājam nav piemērojama Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 2;

piespriest prasītājam izdevumu ar procentu atlīdzību.

Pamati un galvenie argumenti

Šajā lietā prasītājs lūdz daļēji atcelt Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 83/2011 tiktāl, ciktāl prasītāja nosaukums ir tādu juridisku un fizisku personu, grupu un vienību sarakstā, kuru līdzekļi un saimnieciskie resursi tiek iesaldēti saskaņā ar šo regulu.

Prasības pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 nav spēkā tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju, un/vai Padomes Regula (EK) Nr. 2580/2001 nav piemērojama tāpēc, ka nav ņemtas vērā bruņotu konfliktu tiesības.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 nav spēkā tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju, jo prasītāju nevar kvalificēt kā teroristu grupu atbilstoši definīcijai, kas sniegta Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 3 1. panta 3. punktā. Šajā ziņā prasītājs apgalvo, ka tā darbība nav uzskatāma par pārkāpumu saskaņā ar starptautiskajām humanitārajām tiesībām vai valsts krimināltiesībām, kuras nav piemērojamas bruņotu konfliktu situācijām.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 nav spēkā tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju, jo neviena kompetenta iestāde nav pieņēmusi lēmumu, kā tas prasīts Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 4. punktā.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 nav spēkā tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju, jo Padome nav veikusi nekādu pārskatīšanu (atjaunināšanu), kā tas ir prasīts Padomes Kopējās nostājas 2001/931/KĀDP 1. panta 6. punktā. Prasītājs apgalvo, ka, tā kā tas savu mērķu sasniegšanai vairs neizmanto militārus līdzekļus un Šrilankā vairs aktīvi nedarbojas, šādas pārskatīšanas rezultātā būtu izdarīts secinājums, ka prasītājs ir jāsvītro no saraksta.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 nav spēkā tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju, jo šajā regulā nav ievērots pienākums norādīt pamatojumu, tādējādi pārkāpjot LESD 296. pantu.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka Padomes Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011 nav spēkā tiktāl, ciktāl tā attiecas uz prasītāju, jo ar šo regulu ir pārkāptas prasītāja tiesības uz aizstāvību un tiesības uz efektīvu tiesību aizsardzību tiesā.

____________

1 - Padomes 2011. gada 31. janvāra Īstenošanas regula (ES) Nr. 83/2011, ar kuru īsteno 2. panta 3. punktu Regulā (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām, un ar kuru atceļ Īstenošanas regulu (ES) Nr. 610/2010 (OV L 28, 14. lpp.).

2 - Padomes 2001. gada 27. decembra Regula (EK) Nr. 2580/2001 par īpašiem ierobežojošiem pasākumiem, kas terorisma apkarošanas nolūkā vērsti pret konkrētām personām un organizācijām (OV L 344, 70. lpp.).

3 - Padomes 2001. gada 27. decembra Kopējā nostāja par konkrētu pasākumu īstenošanu cīņā pret terorismu (OV L 344, 93. lpp.).