Language of document :

Talan väckt den 11 april 2011 - LTTE mot rådet

(Mål T-208/11)

Rättegångsspråk: engelska

Parter

Sökande: Liberation Tigers of Tamil Eelam (LTTE) (Herning, Danmark) (ombud: advokaten V. Koppe)

Svarande: Europeiska unionens råd

Yrkanden

Sökanden yrkar att tribunalen ska

ogiltigförklara rådets genomförandeförordning (EU) nr 83/20111 i den mån den avser sökanden,

fastställa att rådets förordning (EG) nr 2580/20012 inte är tillämplig på sökanden, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

I förevarande mål begär sökanden delvis ogiltigförklaring av rådets genomförandeförordning (EU) nr 83/201, såtillvida som sökandens namn fortfarande är upptaget på den förteckning över fysiska och juridiska personer, enheter och organ vars tillgångar och ekonomiska resurser är frysta i enlighet med denna rättsakt.

Till stöd för sin talan åberopar sökanden följande sex grunder:

Första grunden: Genomförandeförordning (EU) nr 83/2011 är ogiltig i den mån den avser sökanden och/eller rådets förordning (EG) nr 2580/2001 kan inte tillämpas, då krigets lagar inte har iakttagits.

Andra grunden: Genomförandeförordning (EU) nr 83/2011 är ogiltig i den mån den avser sökanden, då sökanden inte kan anses vara en terroristorganisation i den mening som avses i artikel 1.3 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP.3 Sökanden anför härvid att dess verksamhet inte utgör brott mot internationell humanitär rätt och nationell straffrätt, vilka inte är tillämpliga i krigssituationer.

Tredje grunden: Genomförandeförordning (EU) nr 83/2011 är ogiltig i den mån den avser sökanden, eftersom det inte har fattats något beslut av en behörig myndighet, såsom krävs enligt artikel 1.4 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP.

Fjärde grunden: Genomförandeförordningen (EU) nr 83/2011 är ogiltig i den mån den avser sökanden, eftersom rådet inte gjorde någon översyn, vilket fordras enligt artikel 1.6 i rådets gemensamma ståndpunkt 2001/931/GUSP. Sökanden hävdar att då organisationen inte längre använder militära medel för att söka nå sina mål och inte längre är direkt aktiv i Sri Lanka, skulle en sådan översyn ha lett till slutsatsen att den ska strykas från förteckningen.

Femte grunden: Genomförandeförordningen (EU) nr 83/2011 är ogiltig i den mån den avser sökanden, eftersom denna förordning inte uppfyller kraven på motivering i artikel 296 FEUF.

Sjätte grunden: Genomförandeförordningen (EU) nr 83/2011 är ogiltig i den mån den avser sökanden, eftersom denna förordning strider mot sökandens rätt till försvar och till ett effektivt domstolsskydd.

____________

1 - Rådets genomförandeförordning (EU) nr 83/2011 av den 31 januari 2011 om genomförande av artikel 2.3 i förordning (EG) nr 2580/2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 610/2010 (EUT L 28, s. 14).

2 - Rådets förordning (EG) nr 2580/2001 av den 27 december 2001 om särskilda restriktiva åtgärder mot vissa personer och enheter i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 70).

3 - Rådets gemensamma ståndpunkt av den 27 december 2001 om tillämpning av särskilda åtgärder i syfte att bekämpa terrorism (EGT L 344, s. 93).