Language of document :

Жалба, подадена на 23 май 2011 г. - ZZ/Комисия

(Дело F-57/11)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: B. Cortese и C. Cortese, avvocati)

Ответник: Европейска комисия

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комисията, с което отказва да признае последиците от приемането от страна на жалбоподателя да заеме предложената му от Комисията позиция на длъжностно лице в изпитателен срок (асистент) в Съвместния изследователски център като технически сътрудник и искане за присъждане на имуществени и неимуществени вреди.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на Комисията, съдържащо се в писмото от 5 август 2010 г., с което тя отказва да признае последиците от приемането от страна на жалбоподателя на предложение за назначение като длъжностно лице в изпитателен срок (асистент) в Съвместния изследователски център в Ispra като технически сътрудник, което предложение е направено с решение на Комисията, съдържащо се в писмото от 30 юли 2010 г. изпратено му с електронна поща на 30 юли 2010 г., и решението да оттегли това предложение;

да се отменят, ако е необходимо, подготвителните актове за посоченото по-горе оспорвано решение,

да се отмени, ако е необходимо, съдържащото се в писмо от 10 февруари 2011 г., съобщено на жалбоподателя на следващия ден, решение на органа по назначаването, с което отхвърля подадената от жалбоподателя жалбата по административен ред,

да бъде осъдена Комисията да заплати обезщетение за имуществените вреди, претърпени в резултат на решението, с което тя отказва да признае последиците от приемането от страна на жалбоподателя на предложение за назначение като като длъжностно лице в изпитателен срок (асистент) в Съвместния изследователски център в Ispra като технически сътрудник, което предложение е направено с решение на Комисията, съдържащо се в споменатото по-горе писмо от 30 юли 2010 г.; вредите временно се оценяват като разликата между цялото реално възнаграждение, получавано от жалбоподателя като временно нает служител в Съвместния изследователски център и възнаграждението, което би получавал ако беше своевременно назначен в резултат на приемането на посоченото по-горе предложение за назначаване като длъжностно лице със степен AST 3, стъпка 1, ведно с лихвата за забава,

да бъде осъдена Комисията да заплати обезщетение за неимуществените вреди, претърпени в резултат на решението, с което тя отказва да признае настъпването на последиците от приемането от страна на жалбоподателя на предложението за назначаването му като длъжностно лице в изпитателен срок (асистент) в Съвместния изследователски център в Ispra като технически сътрудник, което предложение е направено в решението, съдържащо се в споменатото по-горе писмо от 30 юли 2010 г., определено по справедливост от Съда на публичната служба и което временно се определя като сума, формирана от тройния размер на основното месечно възнаграждение на длъжностно лице със степен AST 3, стъпка 1, в общ размер на 10.001, 31 EUR,

да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

____________