Language of document :

Sag anlagt den 23. maj 2011 - ZZ mod Kommissionen

(Sag F-57/11)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokaterne B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om ikke at anerkende, at sagsøgeren accepterede den stilling som tjenestemand på prøve (teknisk assistent) ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra, som Kommissionen havde tilbudt ham, og en påstand om erstatning for økonomisk og ikke-økonomisk skade.

Sagsøgerens påstande

Annullation af Kommissionens afgørelse, som indeholdt i skrivelsen af 5. august 2010, om ikke at anerkende, at sagsøgeren accepterede den stilling som tjenestemand på prøve (teknisk assistent) ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra, som Kommissionen havde tilbudt ham ved den afgørelse, der var indeholdt i skrivelse af 30. juli 2010, og som var blevet fremsendt til ham pr. e-mail den 30. juli 2010, og hvorved dette tilbud blev tilbagekaldt.

Om fornødent annulleres de forberedende akter til denne afgørelse.

Om fornødent annulleres ansættelsesmyndighedens afslag på sagsøgerens klage, hvilket afslag var indeholdt i den skrivelse af 10. februar 2011, som sagsøgeren fik meddelelse om dagen efter.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den økonomiske skade, som følger af afgørelsen om ikke at anerkende, at sagsøgeren accepterede den stilling som tjenestemand på prøve (teknisk assistent) ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra, som Kommissionen havde tilbudt ham ved den afgørelse, der var indeholdt i skrivelse af 30. juli 2010. Skaden kan foreløbigt opgøres til forskellen mellem den samlede realløn, som sagsøgeren oppebærer som midlertidigt ansat ved Det Fælles Forskningscenter, og den løn, som han ville have haft ret til, såfremt han rettidigt var blevet ansat efter at have accepteret ovennævnte tilbud om en stilling som tjenestemand i lønklasse AST 3, første løntrin, med tillæg af morarenter.

Kommissionen tilpligtes at betale erstatning for den ikke-økonomiske skade, som følger af afgørelsen om ikke at anerkende, at sagsøgeren accepterede den stilling som tjenestemand på prøve (teknisk assistent) ved Det Fælles Forskningscenter i Ispra, som Kommissionen havde tilbudt ham ved den afgørelse, der var indeholdt i skrivelse af 30. juli 2010, hvilken erstatning fastsættes efter Personalerettens rimelig skøn, og som foreløbigt kan opgøres til et beløb svarende til tre gange den månedlige grundløn for en tjenestemand i lønklasse AST 3, første trin, dvs. et samlet beløb på 10 001, 31 EUR.

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________