Language of document :

Beroep ingesteld op 23 mei 2011 - ZZ / Commissie

(Zaak F-57/11)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: ZZ (vertegenwoordigers: B. Cortese en C. Cortese, advocaten)

Verwerende partij: Europese Commissie

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om geen gevolg te geven aan verzoekers aanvaarding van de hem door de Commissie aangeboden post van ambtenaar op proef (assistent) als technisch assistent bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en verzoek om vergoeding van de materiële en immateriële schade

Conclusies van de verzoekende partij

nietigverklaring van het in de brief van 5 augustus 2010 vervatte besluit van de Commissie om geen gevolg te geven aan verzoekers aanvaarding van de post van ambtenaar op proef (assistent) als technisch assistent bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Ispra, welke hem door de Commissie is aangeboden bij besluit vervat in de brief van 30 juli 2010, die hem per e-mail op diezelfde dag is toegezonden, en dit aanbod in te trekken;

voor zover nodig, nietigverklaring van de handeling ter voorbereiding van het bestreden besluit;

voor zover nodig, nietigverklaring van het besluit van het TABG tot afwijzing van verzoekers klacht, welk besluit is vervat in de brief van 10 februari 2011 die verzoeker de volgende dag is toegezonden;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de materiële schade veroorzaakt door het besluit om geen gevolg te geven aan verzoekers aanvaarding van de post van ambtenaar op proef (assistent) als technisch assistent bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Ispra, welke hem door de Commissie is aangeboden bij besluit vervat in de brief van 30 juli 2010, die hem diezelfde dag per e-mail is toegezonden; deze schade wordt voorlopig berekend op het verschil tussen de volledige en daadwerkelijke vergoeding die verzoeker heeft genoten in zijn functie als tijdelijk functionaris van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek en de bezoldiging die hij zou hebben genoten indien hij na aanvaarding van het aanbod van de post van ambtenaar was ingedeeld in de bezoldigingsgroep AST 3, salaristrap 1, vermeerderd met vertragingsrente;

veroordeling van de Commissie tot vergoeding van de immateriële schade veroorzaakt door het besluit om geen gevolg te geven aan verzoekers aanvaarding van de post van ambtenaar op proef (assistent) als technisch assistent bij het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek te Ispra, welke hem door de Commissie is aangeboden bij voormeld besluit vervat in de brief van 30 juli 2010, die hem diezelfde dag per e-mail is toegezonden, zoals deze in redelijkheid zal worden vastgesteld door het Gerecht voor ambtenarenzaken en hier voorlopig wordt vastgesteld op drie maandelijkse basissalarissen van een ambtenaar van de bezoldigingsgroep AST 3, salaristrap 1, met een totaalbedrag van 10 001,31 EUR;

verwijzing van de Commissie in de kosten van de procedure.

____________