Language of document :

Talan väckt den 23 maj 2011 - ZZ mot kommissionen

(Mål F-57/11)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaterna B. Cortese och C. Cortese)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att inte ge verkan åt den omständigheten att sökanden tackade ja till tjänsten som provanställd tjänsteman (assistent) såsom teknisk assistent vid Gemensamma forskningscentret, vilken kommissionen erbjudit honom, samt yrkande om ersättning för ekonomisk och ideell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut i skrivelse av den 5 augusti 2010 att inte ge verkan åt den omständigheten att sökanden tackade ja till tjänsten som provanställd tjänsteman (assistent) såsom teknisk assistent vid Gemensamma forskningscentret i Ispra, vilken kommissionen erbjudit honom genom ett beslut i skrivelse av den 30 juli 2010 som skickades till honom per e-post den 30 juli 2010, och att återkalla nämnda erbjudande,

i den mån det behövs ogiltigförklara förberedande handlingar till det ovannämnda omtvistade beslutet,

i den mån det behövs ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut i skrivelse av den 10 februari 2011 att avslå sökandens klagomål, vilket delgavs sökanden dagen därpå,

förplikta kommissionen att utge ersättning för den ekonomiska skada som orsakats genom beslutet att inte ge verkan åt den omständigheten att sökanden tackade ja till tjänsten som provanställd tjänsteman (assistent) såsom teknisk assistent vid Gemensamma forskningscentret i Ispra, vilken kommissionen erbjudit honom genom ett beslut i ovannämnda skrivelse av den 30 juli 2010, och som preliminärt beräknas uppgå till skillnaden mellan den totala lön som sökanden skulle ha uppburit genom sin tjänst som tillfälligt anställd vid Gemensamma forskningscentret och den lön som han skulle ha haft rätt till om han omedelbart anställdes till följd av att han tackat ja till ovannämnda erbjudande om anställning som tjänsteman i lönegrad AST 3, löneklass 1, jämte dröjsmålsränta,

förplikta kommissionen att utge ersättning för den ideella skada som orsakats genom beslutet att inte ge verkan åt den omständigheten att sökanden tackade ja till tjänsten som provanställd tjänsteman (assistent) såsom teknisk assistent vid Gemensamma forskningscentret i Ispra, vilken kommissionen erbjudit honom genom ovannämnda beslut i skrivelse av den 30 juli 2010, med ett skäligt belopp som bestäms av personaldomstolen och som här preliminärt föreslås uppgå till ett belopp motsvarande tre månadsgrundlöner för en tjänsteman i lönegrad AST 3, löneklass 1, det vill säga totalt 10 001 euro och 31 cent, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________