Language of document :

2011. május 24-én benyújtott kereset - ZZ kontra OHIM

(F-59/11. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: ZZ (képviselők: R. Adam és P. Ketter ügyvédek)

Alperes: OHIM

A jogvita tárgya és leírása

Egyrészt a felperes ideiglenes alkalmazotti szerződésének második meghosszabbítását elutasító határozatnak, másrészt pedig a felperes újabb ideiglenes alkalmazotti szerződésének megsemmisítése, valamint kártérítési kérelem

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az OHIM elnökének 2010. szeptember 29-i határozatát, amely elutasította a felperes eredetileg 2005. július 16-án megkötött ideiglenes alkalmazotti szerződésének második meghosszabbítását;

semmisítse meg a felperes 2010. augusztus 1-jén megkötött, határozott időre szóló ideiglenes alkalmazotti szerződését annyiban, amennyiben e szerződés valójában a fent hivatkozott eredeti szerződés második meghosszabbítását képezi;

semmisítse meg az OHIM elnökének 2011. február 18-i határozatát;

állapítsa meg határozatlan idejű munkajogviszony fennállását;

amennyiben a fenti kérelemnek nem ad helyt, semmisítse meg a 2005. július 16-i keltezéssel megkötött eredeti szerződésnek, valamint a meghosszabbítást követően 2010. július 16-ában meghatározott lejárati dátumának jogi minősítését, továbbá minősítse át határozatlan idejű alkalmazássá, amennyiben pedig e kérelemnek nem ad helyt, állapítsa meg az ilyen határozatlan idejű alkalmazást;

amennyiben a fenti kérelemnek nem ad helyt, semmisítse meg a 2010. augusztus 1-jei keltezéssel megkötött szerződésnek, valamint 2013. augusztus 1-jében meghatározott lejárati dátumának jogi minősítését, továbbá minősítse át határozatlan idejű alkalmazássá, amennyiben pedig e kérelemnek nem ad helyt, állapítsa meg az ilyen határozatlan idejű alkalmazást;

kötelezze az alperest mindazon vagyoni és nem vagyoni károk megtérítésére, amelyek a felperest az OHIM magatartásra következtében érték, a kártérítés összegét ideiglenesen, bármilyen elismerés nélkül, továbbá minden jog, így különösen a követelésnek az eljárás során történő felemeléséhez való jog fenntartása mellett a vagyoni kár esetében 6.113,79 euróban, a nem vagyoni kár esetében pedig 30.000,00 euróban meghatározva;

másodlagosan, továbbá abban a nem várt esetben, ha a Közszolgálati Törvényszék arra a következtetésre jutna, hogy a határozatlan idejű alkalmazás ellenére a munkajogviszony 2010. július 16-án megszűnt (mint ahogy nem így történt), ítéljen meg kártérítést a szerződéses jogviszony visszaélésszerű megszüntetéséért;

az előzőhöz képest is másodlagosan, továbbá abban a nem várt esetben, ha a Közszolgálati Törvényszék arra a következtetésre jutna, hogy sem átminősítésre, sem pedig határozatlan idejű alkalmazás megállapítására nem kerülhet sor (mint ahogy nem így van), ítéljen meg kártérítést az OHIM felróható magatartása következtében a felperest ért kárért;

tartson fenn a felperesnek minden egyéb jogot, jogorvoslati lehetőséget, jogalapot és eljárást, így nevezetesen a bekövetkezett károk megtérítése érdekében az OHIM kártérítés fizetésére kötelezését;

tartsa fenn a felperes azon jogát, hogy minden jogilag lehetséges módon, nevezetesen pedig tanúk kihallgatása útján alátámaszthassa a jelen ügyben kifejtett tényállást;

az OHIM-et kötelezze a költségek viselésére.

____________