Language of document :

Prasība, kas celta 2011. gada 24. maijā - ZZ/ITSB

(lieta F-59/11)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: ZZ (pārstāvji - R. Adam un P. Ketter, advokāti)

Atbildētājs: ITSB

Strīda priekšmets un apraksts

Pirmkārt, prasība atcelt lēmumu, ar kuru prasītājam atteikts otro reizi atjaunot sākotnējo pagaidu darbinieka līgumu un, otrkārt, atcelt jauno pagaidu darbinieka līgumu, kā arī atlīdzināt zaudējumus.

Prasītāja prasījumi:

atcelt ITSB priekšsēdētāja 2010. gada 29. septembra lēmumu, ar ko atteikts otro reizi atjaunot pagaidu darbinieka līgumu, kas sākotnēji noslēgts 2005. gada 16. jūlijā;

atcelt pagaidu darbinieka līgumu uz noteiktu laiku, kas noslēgts 2010. gada 1. augustā, tiktāl, ciktāl šis līgums faktiski ir uzskatāms par iepriekš minētā sākotnējā līguma otrreizēju atjaunošanu;

atcelt ITSB priekšsēdētāja 2011. gada 18. februāra lēmumu;

konstatēt, ka pastāv darba attiecības uz nenoteiktu laiku;

pretējā gadījumā atcelt sākotnējā līguma, kas noslēgts 2005. gada 16. jūlijā, juridisko kvalifikāciju, kā arī tā spēkā esamības datumu, kas pēc līguma atjaunošanas ir noteikts 2010. gada 16. jūlijā, un pārkvalificēt minēto līgumu kā darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, vai arī konstatēt, ka pastāv šādas darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;

pretējā gadījumā atcelt 2010. gada 1. augustā noslēgtā līguma juridisko kvalifikāciju, kā arī tā spēkā esamības datumu, kas ir noteikts 2013. gada 1. augustā, un pārkvalificēt minēto līgumu kā darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku, vai arī konstatēt, ka pastāv šādas darba tiesiskās attiecības uz nenoteiktu laiku;

piespriest atbildētājam atlīdzināt materiālos zaudējumus un morālo kaitējumu, kas prasītājam radušies ITSB darbību rezultātā, kas provizoriski noteikti EUR 6113,79 apmērā par materiālo kaitējumu un EUR 30 000 apmērā par morālo kaitējumu, tos neapstiprinot un tostarp neņemot vērā prasības pieaugumu lietas izskatīšanas gaitā;

pakārtoti un mazticamajā gadījumā, ja Tiesa secinātu, ka, neraugoties uz to, ka persona tika pieņemta darbā uz nenoteiktu laiku, tās darba tiesiskās attiecības izbeidzas 2010. gada 16. jūlijā, - quod non - piespriest atlīdzināt zaudējumus par līgumisko attiecību prettiesisku izbeigšanu;

vēl pakārtoti un mazticamajā gadījumā, ja Tiesa secinātu, ka nav iespējama pārkvalifikācija, kā arī nav iespējams konstatēt, ka darba līgums ir noslēgts uz nenoteiktu laiku, - quod non - piespriest atlīdzināt zaudējumus par kaitējumu, kas prasītājam radies ITSB vainas dēļ;

nodrošināt prasītājam visas pārējās tiesības, līdzekļus, darbības, un tostarp piespriest ITSB atlīdzināt zaudējumus saistībā ar nodarīto kaitējumu;

nodrošināt prasītājam tiesības, izmantojot visus tiesiskos līdzekļus, tostarp tiesas sēdi, liecināt par šajā lietā izklāstītajiem faktiem;

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________