Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 24 maja 2011 r. - ZZ przeciwko OHIM

(Sprawa F-59/11)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci R. Adam i P. Ketter)

Strona pozwana: OHIM

Przedmiot i opis sporu

Po pierwsze, stwierdzenie nieważności decyzji odmawiającej drugiego przedłużenia pierwotnej umowy skarżącego jako członka personelu tymczasowego i po drugie, stwierdzenie nieważności nowej umowy zawartej ze skarżącym jako członkiem personelu tymczasowego, jak również wniosek o zapłatę odszkodowania wraz z odsetkami.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności prezesa OHIM z dnia 29 września 2010 r., na mocy której odmówiono drugiego przedłużenia umowy skarżącego jako członka personelu tymczasowego zawartej pierwotnie w dniu 16 lipca 2005 r.;

stwierdzenie nieważności umowy zawartej ze skarżącym jako członkiem personelu tymczasowego na czas określony w dniu 1 sierpnia 2010 r. w zakresie, w jakim umowa ta stanowi de facto drugie przedłużenie wspomnianej powyżej pierwotnej umowy;

stwierdzenie nieważności decyzji prezesa OHIM z dnia 18 lutego 2011 r.;

stwierdzenie istnienia stosunku pracy na czas nieokreślony;

ewentualnie zmiana kwalifikacji prawnej umowy pierwotnie zawartej w dniu 16 lipca 2005 r. oraz określonej w niej, po przedłużeniu, na dzień 16 lipca 2010 r. daty rozwiązania stosunku pracy i przekształcenie go w stosunek pracy na czas nieokreślony tudzież stwierdzenie zatrudnienia na czas nieokreślony;

ewentualnie zmiana kwalifikacji prawnej umowy zawartej w dniu 1 sierpnia 2010 r. oraz określonej w niej na dzień 1 sierpnia 2013 r. daty rozwiązania stosunku pracy i przekształcenie go w stosunek pracy na czas nieokreślony tudzież stwierdzenie zatrudnienia na czas nieokreślony.

nakazanie stronie pozwanej naprawienia szkody materialnej, jak również zadośćuczynienia za poniesioną przez skarżącego w wyniku działania OHIM krzywdę poprzez zapłatę określonej tymczasowo i z zastrzeżeniem możliwego podwyższenia w toku instancji kwoty 6113,79 EUR z tytułu odszkodowania i 30 000 EUR tytułem zadośćuczynienia za poniesioną krzywdę;

tytułem żądania ewentualnego i w przypadku gdyby Sąd doszedł jednak do wniosku, że mimo istnienia zatrudnienia na czas nieokreślony stosunek pracy ustał - co jest nie do przyjęcia - w dniu 16 lipca 2010 r., przyznanie odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę;

tytułem dodatkowego żądania ewentualnego i w przypadku gdyby Sąd doszedł jednak do wniosku, że nie można dokonać zmiany kwalifikacji istniejącego stosunku pracy na stosunek pracy na czas nieokreślony lub że stwierdzenie istnienia takiego stosunku nie jest możliwe - co jest nie do przyjęcia - przyznanie odszkodowania za szkodę poniesioną przez skarżącego w wyniku niezgodnego z prawem działania OHIM;

zastrzeżenie dla strony skarżącej wszelkich innych praw, środków, zarzutów i skarg, a w szczególności zasądzenie od OHIM odszkodowania w związku z poniesioną szkodą;

zastrzeżenie dla strony skarżącej możliwości skorzystania z prawa do przedstawienia wszelkich środków dowodowych, w szczególności przesłuchania świadków w przedmiocie rzeczywistego zajścia przywoływanych okoliczności faktycznych;

obciążenie OHIM kosztami postępowania.

____________