Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 juni 2011 -Mantzouratos / Parlement

(Zaak F-64/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Bevordering - Bevorderingsronde 2009 - Weigering van bevordering - Ontvankelijkheid van exceptie van onwettigheid - Vergelijking van verdiensten - Kennelijk onjuiste beoordeling)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Andreas Mantzouratos (Brussel, België) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en É. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: V. Montebello-Demogeot en K. Zejdová, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van het Europees Parlement om verzoeker in het kader van de bevorderingsronde 2009 niet tot de rang AD 13 te bevorderen alsmede van de besluiten om ambtenaren die minder meritepunten dan verzoeker hebben, wel tot die rang te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 274 van 9.10.10, blz. 33.