Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) zo 7. júna 2011 - Mantzouratos/Parlament

(vec F-64/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Povýšenie - Povyšovanie za rok 2009 - Rozhodnutie o nepovýšení - Prípustnosť námietky zákonnosti - Porovnávacie hodnotenie zásluh - Zjavne nesprávne posúdenie)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Andreas Mantzouratos (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: V. Montebello-Demogeot a K. Zejdová, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutia Európskeho parlamentu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AD 13 v rámci povyšovania za rok 2009, ako aj rozhodnutí povýšiť do tejto platovej triedy úradníkov, ktorí majú menej bodov za zásluhy ako žalobca

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Každý účastník konania znáša svoje vlastné trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 274, 9.10.2010, s. 33.