Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 27 април 2011 г. - AR/Комисия

(Дело F-120/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра.

____________

1 - ОВ C 72, 5.3.2011 г., стр. 35