Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 27 april 2011 - AR / Commissie

(Zaak F-120/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 72 van 5.3.2011, blz. 35.