Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 27 kwietnia 2011 r. - AR przeciwko Komisji

(Sprawa F-120/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy.

____________

1 - Dz.U. C 72 z 5.3.2011, s. 35.