Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 7 юни 2011 г. - Larue и Seigneur/ЕЦБ

(Дело F-84/09)1

(Публична служба - Персонал на ЕЦБ - Възнаграждение - Обща корекция на заплатите - Неспазване на метода за изчисление)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Emmanuel Larue и Olivier Seigne (Франкфурт на Майн, Германия) (представител: L. Levi, avocat)

Ответник: Европейска централна банка (представители: G. Nuvoli и N. Urban, подпомагани от B. Wägenbaur, avocat)

Предмет

Искане за отмяна на фишовете за заплата за месец януари 2009 г.

Диспозитив

Отменя фишовете за заплата на г-н Larue и г-н Seigneur за месец януари 2009 г.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската централна банка да понесе всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 312, 19.12.2009 г., стр. 44.