Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 7 juni 2011 - Larue en Seigneur / ECB

(Zaak F-84/09)1

(Openbare dienst - Personeel van de ECB - Bezoldiging - Algemene aanpassing van bezoldigingen - Foute berekeningsmethode)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Emmanuel Larue en Olivier Seigneur (Frankfurt am Main, Duitsland) (vertegenwoordiger: L. Levi, advocaat)

Verwerende partij: Europese Centrale Bank (vertegenwoordigers: G. Nuvoli en N. Urban, gemachtigden, bijgestaan door B. Wägenbaur, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de salarisafrekeningen over januari 2009

Dictum

De salarisafrekeningen van Larue en Seigneur over januari 2009 worden nietig verklaard.

Het beroep wordt voor het overige verworpen.

De Europese Centrale Bank zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 312 van 19.12.2009, blz. 44.