Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2011 - De Nicola / Europese Investeringsbank

(Zaak F-49/10)1

(Openbare dienst - Personeel van de Europese Investeringsbank - Ziektekostenverzekering - Weigering om ziektekosten te vergoeden - Verzoek om aanwijzing van onafhankelijk arts - Redelijke termijn)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Carlo De Nicola (Strassen, Luxemburg) (vertegenwoordiger: L. Isola, advocaat)

Verwerende partij: Europese Investeringsbank (vertegenwoordigers: T. Gilliams en F. Martin, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit van de verwerende partij om geen vergoeding voor lasertherapie te geven

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Elke partij zal haar eigen kosten dragen.

____________

1 - PB C 221 van 14.8.2010, blz. 61.