Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 май 2011 г. - AQ/Комисия

(Дело F-66/10)1

(Публична служба - Длъжности лица - Атестационен доклад - Процедура за оценяване за 2009 г. - Степен на оценителя, която е по-ниска от тази на титуляра на поста - Оценка на ефикасността за част от референтния период - Неопределяне на цели за титуляра на поста)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: AQ (Брюксел, Белгия) (представител: L. Massaux, avocat)

Ответник: Европейска комисия (представители: C. Berardis-Kayser и G. Berscheid, agents)

Предмет

Искане за отмяна на атестационния доклад за периода от 1 януари до 31 декември 2008 г., доколкото с него той е класиран в ниво на ефективност III и са му раздадени две точки за повишение.

Диспозитив

Отменя атестационния доклад на AQ в рамките на процедурата за оценяване и повишаване за 2009г., както и решението, с което са на AQ са раздадени две точки на основание на същата процедура.

Осъжда Европейската комисия да заплати на AQ сумата от 2 000 EUR.

Отхвърля жалбата в останалата ѝ част.

Осъжда Европейската комисия да заплати всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 288, стр. 74 от 23.10.2010 г.