Language of document :

Civildienesta tiesas 2011. gada 12. maija spriedums - AQ/Komisija

(lieta F-66/10) 1

Civildienests - Ierēdņi - Novērtējuma ziņojums - 2009. gada novērtējums - Novērtētāja zemāka amata pakāpe nekā amata pildītājam - Efektivitātes novērtējums par atsauces perioda daļu - Mērķu nenoteikšana amata pildītājam

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: AQ (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Massaux)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - C. Berardis-Kayser un G. Berscheid)

Priekšmets

Prasība atcelt novērtējuma ziņojumu par laika posmu no 2008. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim tiktāl, ciktāl prasītājs ir ierindots III snieguma līmenī un viņam ir piešķirti divi paaugstināšanas amatā punkti

Rezolutīvā daļa:

atcelt AQ novērtējuma ziņojumu 2010. gada novērtēšanas un paaugstināšanas amatā ietvaros, kā arī lēmumu, ar ko AQ tiek piešķirti divi paaugstināšanas amatā punkti šīs pašas paaugstināšanas amatā ietvaros;

piespriest Eiropas Komisijai izmaksāt AQ naudas summu EUR 2000 apmērā;

pārējā daļā prasību noraidīt;

Eiropas Komisija atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 288, 23.10.2010., 74. lpp.