Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 12 mei 2011 - AQ / Commissie

(Zaak F-66/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Beoordelingsrapport - Beoordelingsronde 2009 - Rang van beoordelaar lager dan die van beoordeelde - Beoordeling van prestaties over deel van de referentieperiode - Geen vaststelling van doelstellingen voor beoordeelde)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AQ (Brussel, België) (vertegenwoordiger: L. Massaux, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en G. Berscheid, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van verzoekers loopbaanontwikkelingsrapport over de periode van 1 januari tot en met 31 december 2008 voor zover hij daarbij is ingedeeld in prestatieniveau III en hem twee bevorderingspunten zijn toegekend

Dictum

Het beoordelingsrapport van AQ over de beoordelings- en bevorderingsronde 2009 alsmede het besluit om AQ in het kader van die ronde twee bevorderingspunten toe te kennen, worden nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt veroordeeld tot betaling van het bedrag van 2 000 aan AQ.

De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 288 van 23.10.10, blz. 74.