Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 20 май 2011 г. -Florentiny/Парламент

(Дело F-90/10)1

Език на производството: френски

Председателят на първи състав разпореди делото да бъде заличено от регистъра поради уреждането на спора по взаимно съгласие.

____________

1 - ОВ C 55, 19.2.2011 г., стр. 36.