Language of document :

Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 20 mei 2011 - Florentiny / Parlement

(Zaak F-90/10)1

Procestaal: Frans

De president van de Eerste kamer heeft na een minnelijke regeling de doorhaling van de zaak gelast.

____________

1 - PB C 55 van 19.2.2011, blz. 36.