Language of document :

Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej z dnia 20 maja 2011 r. - Florentiny przeciwko Parlamentowi

(Sprawa F-90/10)1

Język postępowania: francuski

Prezes pierwszej izby zarządził wykreślenie sprawy w następstwie zawarcia ugody.

____________

1 - Dz.U. C 55 z 19.2.2011, s. 36