Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 28. júna 2011 - Mora Carrasco a i./Parlament

(vec F-128/10)1

(Verejná služba - Úradníci - Medziinštitucionálne preloženie počas povyšovania, v rámci ktorého by bol úradník vo svojej pôvodnej inštitúcii povýšený - Inštitúcia príslušná na rozhodnutie o povýšení preloženého úradníka)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Aurora Mora Carrasco a i. (Luxemburg, Luxembursko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a É. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Európsky parlament (v zastúpení: O. Caisou-Rousseau a J. F. de Wachter, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Návrh na zrušenie rozhodnutí o nepovýšení žalobcov v rámci povyšovania za rok 2009

Výrok rozsudku

1.    Žaloba sa zamieta.

2.    Európsky parlament znáša svoje vlastné trovy konania, ako aj trovy konania žalobcov.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 63, 26.2.2011, s. 35.