Language of document :

Решение на Съда на публичната служба (първи състав) от 12 май 2011 г. - Missir Mamachi di Lusignano/Комисия

(Дело F-50/09)1

(Публична служба - Длъжностни лица - Иск за обезщетение - Правило за съответствие между искане, административна жалба и иск за обезщетение - Състезателност на производството - Използване пред съд на поверителен документ, класифициран "Restreint UE" - Извъндоговорна отговорност на институциите - Виновна отговорност - Причинно-следствена връзка - Множество причини за настъпване на вредата - Действие на трето лице - Невиновна отговорност - Задължение за съдействие - Задължение за институцията да осигури охрана на персонала си - Убийство на длъжностно лице и съпругата му от трето лице - Загуба на възможност за оцеляване)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Livio Missir Mamachi di Lusignano (Kerkhove-Avelgem, Белгия) (представители: F. Di Gianni, R. Antonini и N. Sibona, avocats)

Ответник: Европейска комисия (представители: L. Pignataro, B. Eggers и D. Martin)

Предмет

Искане за осъждане на ответника да заплати сума като обезщетение за имуществените и неимуществените вреди, претърпени от жалбоподателя вследствие убийството на неговия син, бивше длъжностно лице

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Извлеченията от документа от 2006 г. за нормите и критериите за сигурност, изпратени от Европейската комисия на Съда на публичната служба в хода на производството, да бъдат върнати незабавно на Европейската комисия в запечатан плик с гриф "Restreint UE".

Европейската комисия понася всички съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 167, 18.7.2009 г., стр. 27.